Obratovanje

Vzorčenje, meritve in analize odpadnih vod

Vzorce, odvzete z avtomatskim vzorčevalnikom na iztoku mehanskega in biološkega čiščenja, ter vzorce, odvzete ročno iz bioloških bazenov, dnevno analiziramo v laboratoriju (pH, temperatura, KPK, BPK5, neraztopljene snovi, NH4-N, NO3-N, skupni dušik, skupni fosfor ter PO4-P, vsebnost trdne snovi blata). Iz dobljenih podatkov ovrednotimo in nastavimo delovanje biološkega procesa.
Poleg internega dnevnega nadzora izvaja monitoring dvakrat mesečno tudi NLZOH Maribor.


Meritve, nadzor delovanja

Podatke on-line meritev (raztopljeni kisik, temperatura, pH in elektroprevodnost, pretoki, …) zbiramo, shranjujemo in obdelujemo na nadzornem računalniku, kjer poteka tudi nadzor nad delovanjem posameznih naprav (alarmi, obratovanje) in procesa čiščenja odpadne vode ter obdelave blata.


 

Obratovanje in vzdrževanje

Obratovanje in vzdrževanje naprave izvaja ekipa 9 vzdrževalcev in vodje obratovanja.

Obratovanje in vzdrževanje zajema:
- nadzor delovanja in vodenje procesa čiščenja odpadnih vod,
- obratovanje in nadzor procesa obdelave blata,
- izvajanje laboratorijskih meritev in analiz,
- ovrednotenje delovanja procesa čiščenja, priprava poročil,
- načrtovanje in izvajanje preventivnega in korektivnega vzdrževanja,
- izvajanje dežurstva in nadzor izven rednega delovnega časa.

Aquasystems d.o.o.
Dupleška cesta 330
2000 Maribor, Slovenija
T: +386 2 450 37 80
F: +386 2 450 37 90
E: info@aquasystems.si