Kontekst in zgodovina podjetja

Kontekst podjetja

Zagotavljanje varstva okolja je investicijsko zelo zahtevna obveznost vsake države članice Evropske unije. Ta obveznost države se prenaša na lokalne skupnosti oziroma na končne uporabnike, tj. prebivalstvo in gospodarstvo, in sicer po načelu »onesnaževalec plača«. Investicije v okoljevarstveno infrastrukturo so zelo kapitalsko intenzivne, zato predstavljajo velik izziv za lokalne skupnosti, ki morajo zagotavljati tudi druge funkcije družbenega delovanja (izobraževanje, zdravstvo, promet itd.). Poleg lastnih sredstev občin so na razpolago tudi finančni viri iz skladov EU in tudi instrumenti javno-zasebnega partnerstva, ki omogočajo razbremenitev občinskih proračunov oziroma optimalno izrabo javnih sredstev.

Takšna referenčna primera optimalne alokacije investicijskih sredstev sta izgradnja Centralne čistilne naprave (CČN) Maribor in gradnja kanalizacijskega sistema mesta Maribor, satelitskih občin Duplek, Miklavž na Dravskem polju ter Hoče-Slivnica, vključno z izgradnjo glavnega kolektorja (8 km), ki mesto povezuje s CČN Maribor. V omenjenem primeru so bila namreč optimalno uporabljena sredstva iz EU-skladov, lastna sredstva občin in tudi zasebni kapital preko mehanizma javno-zasebnega partnerstva.

Mestna občina Maribor je projekt gradnje CČN uresničila s pomočjo javno-zasebnega partnerstva (JZP). Zasebni sektor v tej zgodbi predstavlja podjetje Aquasystems d.o.o., ki sta mu bili na javnem mednarodnem razpisu v ostri konkurenci delegirana naloga izgradnje CČN Maribor in podeljena koncesija za čiščenje odpadnih voda. Mestna občina Maribor je v projekt JZP prispevala zemljišča na lokaciji Spodnji Bedliči v Dogošah, koncesionar Aquasystems d.o.o. pa je moral zagotoviti finančna sredstva za izvedbo investicije, tehnologijo in znanje s področja gradnje ter obratovanja postrojenj za čiščenje odpadne vode. Gre za prvo večjo in pomembnejšo tujo neposredno investicijo v Sloveniji in nasploh prvo v okoljevarstveno infrastrukturo. Projektno podjetje Aquasystems d.o.o. je bilo ustanovljeno posebej za namen izvedbe za lokalno skupnost izredno pomembnega projekta BOT (built-operate-transfer) CČN Maribor. Po uspešno zaključeni kompleksni razvojni fazi projekta in štiri leta dolgi fazi izgradnje lahko po trinajstih letih zelo učinkovitega obratovanja koncesijo podjetja Aquasystems in izgradnjo CČN Maribor pripoznamo kot izjemen ter pozitiven regionalno referenčni projekt javno-zasebnega partnerstva na področju okoljevarstva.

Celotna investicija je znašala pribl. 43 mio. EUR (vključujoč razvojne stroške, stroške gradnje in stroške financiranja). Projekt je financiran z lastnimi sredstvi družbenikov v obsegu 30 % potrebnih sredstev, preostanek pa s sredstvi EBRD in sindiciranimi posojili v sodelovanju z bankami Bank Austria Creditanstalt, Dexia ter RZB Raiffeisen na osnovi projektnega financiranja. V letu 2008 je bil kredit EBRD refinanciran s kreditom komercialne banke Dexia Credit Local.

Več kot 70 % vrednosti vseh gradbenih in montažnih del ter dobav med gradnjo CČN Maribor so izvedla lokalna podjetja.

Osnovna strategija podjetja Aquasystems d.o.o. je strategija partnerstva, s katero je možno razrešiti in preseči vse izzive in probleme, ki pa se jim zaradi dolgotrajnosti projekta ni možno izogniti zaradi nenehnih sprememb (gospodarskih, socialnih, političnih, tehnoloških …).

Aquasystems d.o.o.
Dupleška cesta 330
2000 Maribor, Slovenija
T: +386 2 450 37 80
F: +386 2 450 37 90
E: info@aquasystems.si